Energikontoret i
Mälardalen

Projektet ska öka kommunernas kapacitet att hålla energi- och klimatdata, erhålla adekvata uppföljningsunderlag och beslutsunderlag för effektivt energi- och klimatarbete.

Implementeringsnätverk – länsdatabas för energi- och klimatutsläppsdata för kommuner i Uppsala län

Projektet ska öka kommunernas kapacitet att hålla energi- och klimatdata, erhålla adekvata uppföljningsunderlag och beslutsunderlag för effektivt energi- och klimatarbete. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och kommunerna i Uppsala län, samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet pågår mellan 2016 och 2018 och finansieras av Energimyndigheten. Länk Energikontoret.

Sedan 2010 har Uppsala kommun i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat en modell av Uppsala kommuns energisystem och klimatpåverkan. Denna modell har under 2013 skalats upp till en länsdatabas som omfattar energi- och klimatutsläppsdata för samtligakommuner i länet. Frontwalker utvecklar Hållbarhetsportalen, ett webbaserat systemstöd för energi, tillsammans med Uppsala det behovet.

Energikontoret i Mälardalen ansökte om att få delta i detta projekt efter att ha deltagit i EU-projektet Data4Action

Genom att skapa ett projekt med nätverk för heltäckande energi- och utsläppsdata kan kommuner se vilka områden som bör prioriteras i energi- och klimatarbete för att nå uppsatta klimatmål och fungera som bra underlag för att ta politiska beslut. Detta bridrar till ett klimatneutralt samhälle.

Projektet ämnar att kommunerna, genom arbetsprocessen, ska ha implementerat en bra metod för uppföljning av energi- och klimatdata i det långsiktiga arbetet med energi och klimat.

Genomförande

Energikontoret fungerar som en kunskapsresurs med god erfarenhet av arbete med energi- och klimatdata. I egenskap av regional energiaktör med god förankring i regionen kan Energikontoret ge bra stöd till kommunerna i deras arbete.

Nätverken arbetar med peer-to-peer-lärande mellan kommunerna i Uppsala län, där Uppsala kommun agerar som mentor för övriga kommuner. Energikontoret i Mälardalen agerar facilitator och projektledare i projektet. Nätverksmöten hålls kvartalsvis. Projektet pågår mellan 2016 och 2018.

Frontwalker bidrar med IT- och verksamhetskompetenser kombinerat med expertkunskaper inom hållbar utveckling, vilket levererats av ett team av konsulter. Frontwalker har ansvar för och deltar i utvecklingsaktiviteter hos Energikontoret Mälardalen tillsammans med Uppsala kommun.

Resultat

Hållbarhetsportalen är ett viktigt verksamhetsstöd för medarbetare och beslutsfattare där de kontinuerligt följer upp utfall med fokus på energianvändning och klimatredovisning för kommunerna i Uppsala län.

Frontwalker skapar mervärde och förbättrade arbetsprocesser tillsammans med ett utvecklat webbaserat systemstöd, huvudsakligen uppföljning och rapportering.

Deltagande kommuner i projektet från Uppsala län:
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.  

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen