Process för stadsbyggnad

Hållbarhetsportalen är ett IT-system och en del i processen för uppföljning inom hållbara städer och samhällen exempelvis stadsbyggnadsplanering

Hållbara städer och samhällen

Allmänt

Hållbarhetsportalen är ett IT-system och en del i processen för uppföljning inom hållbara städer och samhällen exempelvis stadsbyggnadsplanering. Arbetsprocessen är uppdelad i tre steg: Stadsexploatering, användningsområdet för Hållbarhetsportalen och uppföljning av resultatet.

Inledning

I dagens byggprocesser ställs höga miljö- och hållbarhetskrav på landets byggherrar. Utöver de krav som exempelvis ställs vid markanvisning ska exploateringskontoren följa upp ett antal miljö- och hållbarhetskrav vid byggande på allmän platsmark. Exempel på krav som mäts, granskas och följs upp är grönytefaktor, energi, avfall, innemiljö, material, dagvatten, mobilitet, livscykelanalys (LCA).

Byggherren följs upp inom olika kategorier i miljöuppföljningsprocessen. I exempelvis kommuner kan uppföljningen delas in i olika steg, programhandling, systemhandling, bygghandling och relationshandling.

Hållbarhetsportalen

Effektiviserar uppföljningen av hållbarhetskrav. Kvalitetssäkrar hållbarhetskravens data. Strukturerar uppföljningen Förädlar indata och möjliggör analyser, beräkningar, rapporter, det är en enkel process i tre steg: Insamling - Förädling – Rapportering.

Processen inleds med att skapa och konfigurera förutsättningar för insamling av data från byggherrar. Experter/ uppföljningssamordnare granskar och godkänner inregistrerat data. I takt med att processen fortskrider och handlingarna blir mer detaljerade blir uppföljningsresultaten mer exakta i senare skeden.

Hållbarhetsportalen förädlar data och uppföljning sker via rapporter.

Uppföljning av resultatet

Den sammanställda informationen som generas i Hållbarhetsportalen kan användas vidare i affärssystem, styrrapporter och globala beslutsprocesser.

Hållbarhetsportalen underlättar upprätthållandet av hållbarhetskraven i exempelvis stadsbyggnadsprocessen och erbjuder möjligheter att sammanställa och analysera resultaten

Stockholms stad
Uppsala kommun
Uppsla klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen