Stockholms stad   

 Stockholmsstad norradjurgardsstaden

 

Sammanhang / Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för de stora behoven av bostäder och lokaler som finns i Stockholm. Stockholms stad sluter avtal med byggherrar, och byggherrarna åtar sig att bl.a. uppfylla c:a 50 stycken hållbarhetskrav. Kraven är högt ställda och gör att området ligger i den absoluta framkanten för hur hållbart byggande och exploatering kan göras. Från 2014 har Stockholms stad börjat införa IT-stödet Hållbarhetsportalen, i syfte att kvalitetssäkra insamlingen av krav och data, rapporteringen samt effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad. Länk Norra Djurgårds staden 

Genomförande

Aktiviteter som genomförts:

Arbetsmetoder som används:

Resultat

Flera resultat har skaps löpande i gemensamt arbete: