Kunder

​Att vara med och utveckla olika företags IT-miljö under tid i takt med att krav och behov förändras och att skapa långsiktiga relationer med våra kunder är drivkraften för oss på Frontwalker.

Några av våra samarbeten kan ni läsa om nedan, kontakta oss gärna om ni vill ha något liknande!

 

Sammanhang / Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden är ett av Norra Europas största exploaterings- och byggprojekt, och är av stor betydelse för behoven av bostäder och lokaler i Stockholm. Stockholms stad sluter avtal med byggherrar som åtar sig att uppfylla flera hållbarhetskrav i deras byggprocess. Kraven är högt ställda och gör att området ligger i den absoluta framkanten för hur hållbart byggande och exploatering ska genomföras. Från 2014 har Stockholms stad infört Hållbarhetsportalen i syfte att kvalitetssäkra insamlingen av hållbarhetskrav, uppföljning och rapportering samt effektivisera den gemensamma arbetsprocessen mellan byggherrarna och Stockholms stad. Länk Norra Djurgårdsstaden

Genomförande

Stockholm stads team för projektet Norra Djurgårdsstaden har tillsammans med Hållbarhetsportalens team kontinuerlig utbildning och utveckling i det webbaserade IT-verktyget.

Tillsammans genomförs utvecklingsarbeten för insamlingen av data till att säkerställas en hög kvalitet samt att tydliggöra uppföljningsprocess, med fokus på avvikelse- och granskningshantering. Med Stockholms stads team kartläggs arbetsprocesser och metoder för arbetet kring hållbarhetsredovisning, granskningsprocesser och uppföljning.

Hållbarhetsportalens funktioner utvecklas tillsammans för att optimera användarupplevelsen mot byggbranschen i hållbart byggande, uppföljning och granskning. I det agila utvecklingsarbetet har vi bjudit in kunden och deras verksamhet i testprocessen.

Resultat

Resultatet för projektet Norra Djurgårdsstaden har blivit en kvalitetssäkrad insamling av hållbarhetskrav för byggprocessen och rapportering. Den kvalitetssäkrade insamlingen av data från byggprocessen har effektiviserat Stockholms stads uppföljningsprocess. Den samlade uppfattningen bland användarna anser 80% att Hållbarhetsportalen är ett bra och enkelt verktyg för uppföljning utav miljökrav, insamling av data från bygget och uppföljning.

 

 

Sammanhang / Bakgrund

Klimatprotokollet i Uppsala har ett mål inställt på "Ett klimatpositivt Uppsala i sikte". 33 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala. I Uppsala Klimatprotokoll har Frontwalker varit medlem sedan starten 2010 och deltagit aktivt som representant från IT-branschen.

Hållbarhetsportalen används inom klimatprotokollet av medlemmarna för att redovisa och följa upp energianvändning och utsläpp av växthusgaser där Uppsala kommun, år 2010, tog initiativet att bjuda in lokala företag, myndigheter och organisationer för att gemensamt anta klimatutmaning och bidra till att uppnå kommunens klimatmål.

Klimatprotokollperioder 2010-2012, 2012-2015, 2015-2018, 2018-2021

Uppsala kommuns siktar på att bli klimatpositiv senast vid utgången av år 2050.

Genomförande

Uppsala kommuns team för Klimatprotokollet har tillsammans med Hållbarhetsportalens team en kontinuerlig utbildning och utveckling i det webbaserade IT-verktyget.

Tillsammans genomförs utvecklingsarbeten för effektivisering där arbetsprocesser och metoder kartläggs för arbetet kring hållbarhetsredovisning, uppföljning och delade dokument för medlemmar.

Hållbarhetsportalens funktioner utvecklas tillsammans för att optimera användarupplevelsen mot energianvändning och växthusgaser. Frontwalker bidrar fortlöpande med information till medlemmarna.

Resultat

Resultatet av Klimatprotokollet är mycket positiv!
Frontwalker skapar mervärde med Hållbarhetsportalen för gemensam information, ytterligare stärker vi klimatprotokollets arbete med kompetens.
Nu planeras nästa period 2018-2020. Klimatprotokollets slogan - Tillsammans når vi längre!

Arbetet inom Uppsala Klimatprotokoll bedrivs systematiskt och resultatinriktat. Under den första protokollsperioden 2010-2012 minskade medlemmarna sina utsläpp av växthusgaser med cirka 4 % samtidigt som deras sammanlagda omsättning ökade. Arbetet inom Uppsala Klimatprotokoll har bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 (Earth Hour Capital 2013), av Världsnaturfonden.

Klimatbokslut för 2012-2015, i programperiod II, så bestämde sig Klimatprotokollets 29 medlemmar för att nå en gemensam sänkning på 4,5 procent till 2014. Resultatet blev 11 procent.

10 procent minskade utsläpp! för år 2015-2017. Uppsala Klimatprotokollets medlemmar minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med 10 procent under 2015-2017. Resultatet var en fördubbling av målet om 5 procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent uppnåddes och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning ökat. Minskningen berodde främst på åtgärder inom fastigheter och transporter.

Uppsala är Årets klimatstad 2018! Juryns motivering till att Uppsala är Årets klimatstad 2018: ”Uppsala framträder som klar vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Uppsala har definierade mål för förnybar energi och energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet. Uppsalas stora investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur uppskattades av juryn.

Uppsala vann tack vare sina breda insatser för hållbar mobilitet och för sina ambitioner kring förnybar energi och energieffektivitet. Uppsala går även vidare till den internationella finalen i One Planet City Challenge och har chans att bli utvald till global vinnare.

       

 

Sammanhang / Bakgrund

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun, och Frontwalker utvecklar tillsammans med Uppsala kommun produkter och tjänster för att effektivare mäta klimatavtrycken. Det samarbetet har pågått i mer än 10 år för att hjälpa dem på sin resa mot effektivare hållbarhet.

Hållbarhetsportalen används för att redovisa och sammanställa hållbarhet och mäta klimatavtryck, för att nå nya mål.

Genomförande

Uppsala kommuns team har tillsammans med Hållbarhetsportalens team en kontinuerlig utbildning och utveckling i det webbaserade IT-verktyget.

Tillsammans genomförs utvecklingsarbeten för effektivisering där arbetsprocesser och metoder kartläggs för arbetet kring hållbarhetsredovisning, uppföljning och delade dokument för medlemmar.

Hållbarhetsportalens funktioner utvecklas tillsammans för att optimera användarupplevelsen mot energianvändning och växthusgaser. Frontwalker skapar mervärde genom att fortlöpande bidra med en kombination av hållbarhets- och verksamhetskompetens

Resultat

Hållbarhetsportalen är ett viktigt verksamhetsstöd för medarbetare och beslutsfattare där de kontinuerligt följer upp utfall med fokus på energianvändning och klimatredovisning. Uppsala kommuns förvaltningar, organisationsenheter samt kommunala bolag ser enkelt hur de lyckats i sitt förändringsarbete med transporter och fastigheter. Därför kan man också arbeta fram nya mål och delmål på ett mycket bättre sätt.

Systematiken i arbetet har ökat och 2013 fick Uppsala utmärkelsen ”Sveriges klimatstad” av WWF. Ett kvitto på att Uppsala är på rätt väg och att Frontwalker bidrar med kunskap och Hållbarhetsportalen till att göra kommunen framgångsrik. Nu har Uppsala ytterligare ökat ambitionerna och målsättningarna i och med sitt nya miljö- och klimatprogram. För Uppsala fortsätter resan - och Frontwalker fortsätter bidra i utvecklingen av ett växande och i framtiden hållbart Uppsala.

Utmärkelsen upprepas igen 2018 med att Uppsala utnämns till Årets klimatstad av WWF.

 

Implementeringsnätverk – länsdatabas för energi- och klimatutsläppsdata för kommuner i Uppsala län

Projektet ska öka kommunernas kapacitet att hålla energi- och klimatdata, erhålla adekvata uppföljningsunderlag och beslutsunderlag för effektivt energi- och klimatarbete. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och kommunerna i Uppsala län, samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet pågår mellan 2016 och 2018 och finansieras av Energimyndigheten. Länk Energikontoret

Sammanhang / Bakgrund

Sedan 2010 har Uppsala kommun i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat en modell av Uppsala kommuns energisystem och klimatpåverkan. Denna modell har under 2013 skalats upp till en länsdatabas som omfattar energi- och klimatutsläppsdata för samtligakommuner i länet. Frontwalker utvecklar Hållbarhetsportalen, ett webbaserat systemstöd för energi, tillsammans med Uppsala det behovet.

Energikontoret i Mälardalen ansökte om att få delta i detta projekt efter att ha deltagit i EU-projektet Data4Action

Genom att skapa ett projekt med nätverk för heltäckande energi- och utsläppsdata kan kommuner se vilka områden som bör prioriteras i energi- och klimatarbete för att nå uppsatta klimatmål och fungera som bra underlag för att ta politiska beslut. Detta bridrar till ett klimatneutralt samhälle.

Projektet ämnar att kommunerna, genom arbetsprocessen, ska ha implementerat en bra metod för uppföljning av energi- och klimatdata i det långsiktiga arbetet med energi och klimat.

Genomförande

Energikontoret fungerar som en kunskapsresurs med god erfarenhet av arbete med energi- och klimatdata. I egenskap av regional energiaktör med god förankring i regionen kan Energikontoret ge bra stöd till kommunerna i deras arbete.

Nätverken arbetar med peer-to-peer-lärande mellan kommunerna i Uppsala län, där Uppsala kommun agerar som mentor för övriga kommuner. Energikontoret i Mälardalen agerar facilitator och projektledare i projektet. Nätverksmöten hålls kvartalsvis. Projektet pågår mellan 2016 och 2018.

Frontwalker bidrar med IT- och verksamhetskompetenser kombinerat med expertkunskaper inom hållbar utveckling, vilket levererats av ett team av konsulter. Frontwalker har ansvar för och deltar i utvecklingsaktiviteter hos Energikontoret Mälardalen tillsammans med Uppsala kommun.

Resultat

Hållbarhetsportalen är ett viktigt verksamhetsstöd för medarbetare och beslutsfattare där de kontinuerligt följer upp utfall med fokus på energianvändning och klimatredovisning för kommunerna i Uppsala län.

Frontwalker skapar mervärde och förbättrade arbetsprocesser tillsammans med ett utvecklat webbaserat systemstöd, huvudsakligen uppföljning och rapportering.

Deltagande kommuner i projektet från Uppsala län:
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.  

 

Samverkansgrupp: referens-/rådsgruppen med följande fyra 

        

Användare av systemet 

IKEA | WSP| SKANSKA | NCC | SVENSKA KYRKAN | RAGNSELL | RAMBÖLL | VASAKRONAN | VATTENFALL | GE Healthcare | WWF | RIKSBYGGEN | TOBIN PROPERTIES | VEIDEKKE | ERIK WALLIN | OSCAR PROPERTIES | JM | JÄRNTORGET

 

Samarbetspartner

Frontwalker samarbetar med Goodpoint när det avser rådgivning inom hållbarhet