Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsportalen används för kontinuerlig hållbarhetsredovisning och klimatuppföljning som kan vara smal eller bred redovisning.

En smal redovisning kan ha fokus på att följa upp energianvändningen och klimatpåverkan. En bredare redovisning kan också inkludera många andra miljöaspekter, och även olika typer av sociala och ekonomiska aspekter.

hallbarhetsredovisning

 

 

Energi och klimat

hallbarhetsredovisning energiklimat

Har din organisation en energiplan och/eller en klimatstrategi?

Vill din organisation följa upp energi och klimat mer än för organisationen som helhet, ner till alla enheter och arbetsplatser?

Har ni inkluderat externa leverantörer i er energi- och klimatredovisning?

Energianvändningen kan t ex uppstå som ett resultat av uppvärmning av lokaler och fastigheter, användning av el, vid resor och transporter samt tillverkning. Hållbarhetsportalen används för att redovisa och förändra energianvändningen samt minska klimatutsläppen. Produkten säkerställer t ex så att;

Det är önskvärt om energi- och klimatredovisningen sker kontinuerligt, som den vanliga ekonomiska redovisningen. Erfarenheter visar att det är möjligt att minska energianvändningen med 5-20%, då man gör sin energi- och klimatredovisning mer strukturerat enligt ovan. Det skapar också en redovisning som tillgodoser interna och externa krav på hur man lyckas i sitt energi- och klimatarbete, samt hur man uppfyller mål.

(till början)

 

 

Ekonomiska faktorer

Redovisar din organisation även ekonomiska faktorer i er hållbarhetsredovisning?

Behöver ni redovisa och fördela energianvändning och kostnader på olika enheter?

Bedriver ni ”klimatväxling” där ni behöver redovisa vissa koldioxidutsläpp, för att sedan koppla ihop detta med en avgift?

Hållbarhetsportalen ersätter inte ett ekonomi- eller affärssystem, men behöver ibland användas som grund för ekonomisk redovisning som hänger ihop med energi- och klimatredovisning. Ett exempel är då energianvändning och kostnader behöver fördelas på flera enheter för att enheterna sitter i samma fastighet. Ett annat exempel är hållbara varutransporter, där ekonomiska faktorer behöver följas upp tillsammans med miljömässiga och sociala faktorer. Där hämtas ekonomiska faktorer såsom ramavtalsefterlevnad, kostnad för administration av fakturor mm, vilket sammanställs i Hållbarhetsportalen.

(till början)

 

 

Sociala faktorer

hallbarhetsportalen socialaeffekter

Redovisar din organisation även sociala faktorer i er hållbarhetsredovisning?

Inkluderar ni även upplevelsen av minskat buller, säkrare trafik och närmiljö samt lokala utsläpp av hälsopåverkande ämnen vid förändrade transporter?

Hur lyckas ni följa upp krav inom vård och omsorg?

Redovisning av sociala faktorer med hjälp av Hållbarhetsportalen handlar t ex om redovisning av ämnen som är hälsopåverkande, minskad trafik och ökad säkerhet i närmiljön samt;

Nyttan handlar t ex om att skapa ordning och reda samt effektivare uppföljning inom den sociala sektorn, då Hållbarhetsportalen kan ersätta Excel-ark och andra former av enklare uppföljningsstöd.

(till början)

 

 

Hållbara transporter

Transporter är en viktig del i samhället samt i varje människas vardag. Genom att se över sina transporter finns det stora vinster som är miljömässiga, sociala och ekonomiska. Med Hållbarhetsportalen hjälper vi såväl företag som kommuner att mäta samt följa upp sina transporter.

Ett exempel på där vi har bidragit till samordning av transporter är hos Uppsala kommun. De hade som mål att göra kommunens varutransporter mer hållbara och resultatet blev över förväntan. Läs mer här??

Med Hållbarhetsportalen får du ett systemstöd som redovisar transportflöden, utsläpp och ger dig en bättre styrning mot en mer hållbar framtid.

(till början)

 

 

Hållbarhetsportalens redovisningshandbok

hallbarhetsportalen redovisningshandbok

Vilka beräkningsgrunder, metoder och standards vill din organisation använda vid redovisning och beräkningar?

Hållbarhetsredovisning med hjälp av Hållbarhetsportalen bygger på liknande principer och egenskaper som används vid traditionell ekonomisk redovisning och dess system. För Hållbarhetsportalen finns detta sammanställt i en s k redovisningshandbok. Den ska inte förväxlas med användarmanualen, som är det konkreta stödet för hur man använder olika funktioner och vad man gör (steg-för-steg).

I redovisningshandboken definieras grundläggande metoder samt andra egenskaper som t ex;

Med redovisningshandboken som grund är det möjligt att redovisningen i Hållbarhetsportalen liknar vanlig ekonomisk redovisning, som många förstår och är vana att jobba med. Det blir lättare att skapa förståelse för hur miljö, sociala aspekter och ekonomi ska redovisas och rapporteras tillsammans.

(till början)

 

 

Redovisning med olika fokus: organisation, produkt och projekt

Vilket fokus har ni eller vill ni ha på er hållbarhetsredovisning?

Vid hållbarhetsredovisning med hjälp av Hållbarhetsportalen kan redovisningen ske med tre olika fokus; organisation, projekt och produkt. Dessa fokus säkras då data samlas in, för att sedan synliggöras i olika rapporter.

  • Vid organisationsredovisning sker redovisningen för vald del av organisationen, eller helheten.
  • Vid projektredovisning sker redovisningen för ett specifikt projekt som sedan övergår i ordinarie verksamhet om resultaten är tillfredsställande. Ett projekt som initieras kring hållbara varutransporter kan t ex övergå i förvaltning. Ett byggprojekt sker bara en gång och fortsätter alltså inte.
  • Vid produktredovisning sker redovisningen med fokus på en produkt eller tjänst som köps eller nyttjas. Exempel på tjänst i en kommun kan vara äldreomsorg eller snöröjning. För ett företag de produkter som säljs.

Möjligheterna att redovisa med olika fokus ger bättre möjligheter att analysera och kommunicera till olika intressenter om olika typer av utfall och förändringar.

(till början)