Hållbarhetsportalens stegvisa integration för Hållbarhetsredovisning

 

1. VARFÖR HÅLLBARHETSREDOVISA

Det handlar om att förstå och vara tydlig med en eller flera nyttor för verksamheten och kommunicera dessa internt inom organisationen.

2. ANVÄNDA GRIs RIKTLINJER

Ska ni använda er av GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning eller använda er av egna indikatorer och KPI:er? GRIs riktlinjer är det globalt mest använda ramverket för hållbarhetsredovisning och de ger en tydlig vägledning i hur ni ska identifiera hållbarhetsområden att redovisa samt förslag på indikatorer och KPI:er för de olika hållbarhetsområdena.

Några av fördelarna med att använda GRIs riktlinjer är:

3. RIGGA EN PROJEKTGRUPP INTERNT

Det är viktigt att ha en väl fungerande projektgrupp internt för arbetet med hållbarhetsredovisningen med tydlig ansvarsfördelning.

Informera personer inom organisationen som ansvarar för att ta fram underlag och data i tid om vad ni förväntar er av dem. Se till att ha tillgång till en extern resurs med goda GRI-kunskaper som ni kan ta hjälp av om ni kör fast. Fundera på om Excel är det rätta verktyget för datainsamling eller om ni ska investera i nytt IT-stöd för att spara tid, pengar och energi. I så fall kan Hållbarhetsportalen vara något för er.

4. ERA INTRESSENTERSFÖRVLTNINGAR OCH ER VÄSENTLIGA PÅVERKAN

Ta reda på vilka förväntningar och krav era viktiga intressenter har på ert arbete med olika hållbarhetsfrågor. Ta även reda inom vilka hållbarhetsområden er organisation har en väsentlig påverkan på människa, miljö och samhälle. Intressenternas förväntningar och er faktiska påverkan ska vägleda er till de hållbarhetsfrågor som ni bör redovisa i er hållbarhetsredovisning.

5. KOMMUNICERA

Kommunicera syftet med hållbarhetsredovisningen internt för att skapa förståelse och acceptans. Kommunicera även den färdiga hållbarhetsredovisningen internt för att skapa engagemang och stolthet inom organisationen. Det är viktigt att era medarbetare känner till ert hållbarhetsarbete. Kommunicera hållbarhetsredovisningen till era externa intressenter på ett sätt som fyller deras behov, genom webben, tryckt produkt eller på annat sätt

 

Planering och steg vid införande av Hållbarhetasredovisning?

1. VÄSENTLIGHETSANALYSEN

Gör en gedigen väsentlighetsanalys för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor organisationen ska redovisa. Det gör hållbarhetsredovisningen mer relevant, fokuserad och intressant.

2. EXTERNT GRI STÖD 

Hitta en bra GRI-expert att ta mer eller mindre hjälp av beroende på era behov. Det underlättar och effektiviserar arbetet.

3. EXCEL ELLER IT-STÖD

Fundera på att investera i ett IT-stöd för datainsamling och beräkningar. Det innebär oftast både effektivitetsvinster samt en tidsbesparing. Leverantörer kan mata in information på samma sätt i samma system, du slipper flera olika typer av dokument som ska sammanställas till ett stort Excel-ark. Du kan även ta fram rapporter med olika data och få grafer som är anpassade efter olika önskemål.

4. PROJEKTLEDARE OCH PROJEKTGRUPP 

Viktigt med en projektledare som har tillräckliga resurser att lägga på hållbarhetsredovisningen och som kan hålla ihop projektet. Viktigt att personerna i projektgruppen har tydliga roller och ansvar och att personerna som ansvarar för att leverera data och underlag vet varför de ska göra det, vilken data och vilka beräkningar ni vill ha och när leverans ska ske.

5. KOMMUNIKATION 

Kommunicera syftet med hållbarhetsredovisningen internt för att skapa förståelse och acceptans. Kommunicera även den färdiga hållbarhetsredovisningen internt för att skapa engagemang och stolthet inom organisationen. Det är viktigt att era medarbetare känner till ert hållbarhetsarbete.

Kommunicera hållbarhetsredovisningen till era externa intressenter på ett sätt som fyller deras behov, genom webben, tryckt produkt eller på annat sätt